Program funkcjonalny

Kiedy Chodowiecki w 1783 r. reformował Pruską Akademię Sztuki i Nauk Technicznych, nadając jej obecną formę, przypisał jej rolę zgromadzenia twórców, którzy zbierają się na określony czas w wyznaczonym do tego miejscu, by poprzez komunikowanie swojej sztuki w przyjazny sposób, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wiedzą i odczuciami, a także ucząc się od siebie nawzajem, starać się zbliżyć do doskonałości.

Podążając za słowami Chodowieckiego i myślą Grassa, Dom Chodowieckiego i Grassa stanie się przestrzenią, w której dochodzić będzie do nieustających spotkań ludzi kultury, dzielących się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, uczących się od siebie nawzajem, przekazujących wiedzę dalej i stwarzających tę przestrzeń wciąż na nowo.

Będzie to zatem międzynarodowe interdyscyplinarne centrum kultury, w którym

 • prezentacja postaci i dzieł Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa, a także historii samego miejsca stanowi przyczynek do zadawania pytań o tożsamość lokalną, wzajemne oddziaływanie przestrzeni miejskiej i ludzi ją zamieszkujących oraz artystów, o relacje między sztuką a życiem i artystą i światem, w którym żyje i który współtworzy
 • prowadzony jest ciągły dialog pomiędzy tym, co dawne, a tym co współczesne, tym, co gdańskie, kaszubskie, polskie, lokalne, europejskie, swojskie, obce…
 • edukacja artystyczna i kulturowa ma charakter aktywny i odbywa się w oparciu o zderzenie doświadczeń artystów różnych dziedzin i narodowości.

Miejsce budujące markę Gdańska jako miasta otwartego i wspierającego, miejsce spotkań twórczych, inspiracji i dobrych praktyk – inkubator kultury.

Dom Chodowieckiego i Grassa powinien być jednocześnie miejscem artystycznej aktywności i edukacji kulturowej, rozważań nad tożsamością, jej poszukiwania i prób kreacji, debat nad rolą i miejscem sztuki, instytucji kultury, artysty w jej współtworzeniu, nad śladami, jakie pozostawiamy, nad formami w jakich się to odbywa, nad wzajemnymi połączeniami – słowa, obrazu i przestrzeni.

Szczególne miejsce w działalności Domu Chodowieckiego i Grassa przypadnie działaniom skupionym wokół słowa i obrazu, wzajemnych realizacji między nimi, badaniem ich wpływu na rzeczywistość, ale też przemian, jakim podlegają wraz ze zmianami następującymi w otaczającym nas świecie. Co oczywiste, temat dotykać będzie zarówno procesu powstawania i funkcjonowania materiałów drukowanych w ich fizycznej formie (projektowanie graficzne, skład, techniki drukarskie), jak i oddziaływania na odbiorcę w sferze idei, kształtowania postaw, tożsamości.

Przede wszystkim będzie to jednak przestrzeń spotkań różnych grup docelowych projektu – naturalne miejsce integracji społecznej, obcowania ze sztuką i edukacji kulturalnej mieszkańców, arena twórczych działań artystów odbywających tu rezydencje i zapraszanych przez nich do współpracy artystów gdańskich, a jednocześnie nowe miejsce na mapie turystycznej Gdańska.Dzięki takiemu połączeniu Dom Chodowieckiego i Grassa z jednej strony będzie atrakcyjną przestrzenią, w której artyści mogą realizować projekty w pełni wykorzystując swój potencjał, a widzowie, uczestnicy otrzymują pełne spektrum obrazu, z drugiej, miejscem, w którym wszyscy wzajemnie się inspirują, dzielą doświadczeniami, współtworzą, rozwijają, dotykając zarówno tematów lokalnych jak i uniwersalnych. 

W Domu Chodowieckiego i Grassa prezentowana będzie w ramach wystaw stałych twórczość obu gdańszczan, realizowane będą zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w formie warsztatów oraz wykładów i konferencji, a także wdrożony zostanie program rezydencyjny dla twórców (prace powstałe w efekcie dwóch ostatnich elementów działalności prezentowane będą w ramach wystaw czasowych).

Dziedziny sztuki, z którymi związali swoje życie Grass i Chodowiecki oraz tematy przewijające się w ich twórczości staną się kanwą programu instytucji, której głównym zadaniem będzie tworzenie płaszczyzny współpracy wokół kultury, umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej gdańszczan (poprzez organizację wydarzeń kulturalnych osnutych wokół pojęcia tożsamości, sąsiedztwa, domu jako małej ojczyzny i wynikających z tego implikacji do odczytywania pojęć wielokulturowości i europejskości, a także realizację artystycznych i kreatywnych interwencji w rozumienie tych terminów w dzisiejszej rzeczywistości) oraz rozwijanie kreatywności i sztuki.

Nadanie dawnemu kompleksowi Sierocińca nowej funkcji kulturalnej, związanej z międzynarodową współpracą artystów stanowić będzie nie tylko znakomity element uzupełniający dla dotychczasowych gdańskich inwestycji oraz realizowanego przez Miasto programu rewitalizacji, ale również ma szansę stać się pozycją kulturalną konkurencyjną wobec innych metropolii europejskich (poprzez prezentację prac dwóch wybitnych artystów o światowej sławie, stworzenie centrum rezydencji artystycznych a przede wszystkim jako centrum międzynarodowych spotkań poświęconych współpracy kulturalnej).

Zauważyć też należy, że realizacja Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa stanowić będzie idealne uzupełnienie tworzonego w północnej części Gdańska zespołu instytucji kultury o znaczeniu międzynarodowym: Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, a w przyszłości również nowego oddziału Muzeum Gdańska, stanowiąc naturalne uzupełnienie tworzącego się kulturowego szlaku turystycznego. 

Program nowego oddziału GGM tworzony jest z myślą o:

Gdańszczanach, dla których przygotowane zostaną

 • zajęcia artystyczne dla różny grup wiekowych w oparciu o artystów przebywających na rezydencji, współpracę z ASP (rezydentura) oraz zatrudnianych na zlecenie edukatorów,
 • wystawy czasowe i stałe
 • spotkania, koncerty, spektakle, konferencje

turystach, którzy znajdą tu:

 • wystawy stałe poświęcone Grassowi i Chodowieckiemu
 • prezentację twórczości stanowiącej wynik pobytów rezydencyjnych i współpracy artystów gdańskich oraz zagranicznych
 • debaty i spotkania międzynarodowe poświęcone roli sztuki w tworzeniu tożsamości lokalnej oraz jej międzynarodowemu wymiarowi, przekraczaniu granic i łączeniu

twórcach, dla których przygotowane zostaną:

 • system pobytów rezydencyjnych dla artystów zagranicznych oraz pomieszczeń warsztatowych dla młodych, obiecujących artystów gdańskich stworzony w oparciu o w pełni wyposażone pomieszczenia warsztatowe oraz studia na pobyty rezydencyjne
 • debaty i spotkania i konferencje 
 • warunki do nawiązania współpracy i realizacji projektów międzynarodowych w oparciu o nawiązanie współpracy z szeregiem instytucji i organizacji wspierających wymianę międzynarodową w zakresie kultury