nabór na stanowisko pracy specjalista ds. promocji i wydawnictw

Gdańska Galeria Miejska

ogłasza nabór na stanowisko pracy

specjalista / specjalistka ds. promocji i wydawnictw

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: marketing i zarządzanie, kulturoznawstwo, historia sztuki),
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w ramach którego obowiązki pracownicze obejmowały przede wszystkim kwestie public relations w instytucji kultury,
 • doświadczenie we współpracy z mediami trójmiejskimi i ogólnopolskimi,
 • rozeznanie w środowisku artystycznym trójmiejskim i ogólnopolskim oraz znajomości specyfiki działalności instytucji kultury,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT (Internet, poczta elektroniczna, pakiet MS Office),

Dodatkowe:

 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność
 • zainteresowanie sztuką współczesna i doświadczenie w promocji projektów kulturalnych,
 • znajomość zagadnień związanych ze specyfiką realizacji projektów artystycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy pod presją czasu,
 • przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, odporność na stres,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie, koordynacja i realizacja strategii komunikacyjnych i marketingowych związanych z wystawami i innymi imprezami kulturalnymi realizowanymi przez Gdańską Galerię Miejską,
 • przygotowywanie działań promocyjnych związanych z twórczością Guentera Grassa,
 • organizacja działań promocyjnych, spotkań z dziennikarzami oraz konferencji prasowych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 • prowadzenie archiwum informacji, wycinków prasowych,
 • bieżąca obsługa strony internetowej Gdańskiej Galerii Miejskiej w języku polskim i angielskim,
 • kształtowanie wizerunku Galerii na zewnątrz oraz dbałość o jej wewnętrzny wizerunek,
 • bieżąca analiza oraz monitoring rynku prasy i innych mediów,
 • współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych,
 • budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
 • badanie i analizowanie potrzeb odbiorców w czasie prowadzonych działań,
 • planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
 • tworzenie sprawozdań, zestawień oraz raportów,
 • zdobywanie patronatów medialnych,
 • pozyskiwanie środków i sponsorów na działania promocyjne i realizację projektów,
 • nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów,
 • nadzór nad projektami wydawniczymi instytucji,
 • redakcja tekstów do katalogów i innych druków Gdańskiej Galerii Miejskiej,

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV )
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926)”

Wszystkie wskazane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji i wydawnictw” osobiście lub pocztą na adres Gdańskiej Galerii Miejskie, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk, w godzinach od 9:00 do 16:00 lub mailowo na adres: praca@ggm.gda.pl, w terminie do dnia 19.02.2013r. do dnia 08.03.2013r., decyduje data wpływu do Galerii.

Aplikacje, które wpłyną do Galerii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdańska Galeria Miejska według swojego wyboru skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Gdańska Galeria Miejska nadesłanych ofert nie zwraca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0048583049854

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Forma umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa

Data publikacji ogłoszenia: 19 lutego 2013 roku Termin składania ofert: 8 marca 2013 roku