Modyfikacja treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego 3/ZP/GGM/2010

Modyfikacja treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego - znak: 3/ZP/GGM/2010 wraz z załącznikami (po prawej stronie, do pobrania).