Ogłoszenie na wykonanie stolarki drewnianej w pomieszczeniach 4G

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2011 roku

OGŁOSZENIE

ZMIANA ZAPROSZENIA Z DNIA 11 LIPCA 2011 r.

na wykonanie stolarki drewnianej w pomieszczeniach lokalu położonego

w Gdańsku przy ul. Szerokiej 34/35-37 i Grobla 1/2

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznaczony jest na dzień: 31 sierpnia 2011 r. na godz. 12.00.

W konsekwencji w zaproszeniu z dnia 11 lipca 2011 r. do składania ofert na wykonanie stolarki drewnianej w pomieszczeniach lokalu położonego w Gdańsku przy ul. Szerokiej 34/35-37 i Grobla 1/2 dokonuje się następujących zmian:

1. Punkt V.1. uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) w zamkniętych kopertach w Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku przy ul. Piwnej 27/29, faksem na numer (58) 682 00 93, w formie elektronicznej na adres ibigos@ggm.gda.pl, do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 12.00."

2. Punkt VII. 1. uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Złożone oferty zostaną otwarte lub w wypadku przesłania faksem albo w formie elektronicznej odczytane w siedzibie Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku przy ul. Piwnej 27/29, dnia 31 sierpnia 2011 r. o godz. 12.30.".