NABÓR NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTKA/ SPECJALISTA DS. PROMOCJI I PR

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. promocji i PR.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
 
1. Współpraca przy tworzeniu i nadzór przy wdrażaniu strategii marketingowej oraz promocyjnej Gdańskiej Galerii Miejskiej.
2. Planowanie i realizacja działań promocyjnych (w tym na mediach społecznościowych) związanych z wystawami i innymi imprezami kulturalnymi realizowanymi przez Gdańską Galerię Miejską.
3. Kształtowanie wizerunku Gdańskiej Galerii Miejskiej jako instytucji kultury działającej na terenie miasta Gdańska, z uwzględnieniem jej charakteru jako instytucji założonej i finansowanej przez Gminę Miasta Gdańska.
4. Promocja wydawnictw i produktów reklamowych Gdańskiej Galerii Miejskiej.
5. Dbanie o spójność komunikacji wizualnej, w tym nadzorowanie wykorzystywania identyfikacji wizualnej Gdańskiej Galerii Miejskiej.
6. Obsługa partnerów, sponsorów w zakresie realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień.
7. Pozyskiwanie patronatów medialnych.
8. Organizowanie obsługi mediów realizujących swoje programy, audycje, artykuły i inne przedsięwzięcia w oparciu o zbiory Gdańskiej Galerii Miejskiej.
9. Opracowywanie i dostarczanie mediom informacji prasowych przygotowanych w oparciu o materiały dostarczane przez poszczególne działy Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz organizowanie konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami.
10. Korekta i redakcja materiałów prasowych, ulotek oraz publikacji, a także nadzór nad ich produkcją.
11. Przygotowywanie raportów, zestawień z zakresu prowadzonych działań (recenzje, wywiady, artykuły, dokumentacja zdjęciowa) przygotowywanie analiz i podsumowań.
12. Nadzór nad stroną internetową i komunikacją w sieci, w tym zarządzanie kontami mailowymi Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz jej kanałami społecznościowymi.
14. Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z realizacją zadań Działu.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 
- wyższego wykształcenia (co najmniej licencjat),
- doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów promocyjnych lub marketingowych,
- znajomości pakietu MS Office,
- biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
- znajomości języka angielskiego,
- znajomości przepisów związanych z prawem prasowym i autorskim,
- wiedzy i znajomości środowiska dziennikarskiego,
- komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
- samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu projektów,
- umiejętności analitycznych i rzetelności,
- dobrej organizacji pracy oraz dyspozycyjności.
 
Pracownikom oferujemy:
 
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością kontynuacji umowy w formie pracy na czas nieokreślony, w wymiarze czasu pracy – 1 etatu,
- niezbędne narzędzia pracy (służbowy laptop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny),
- wynagrodzenie na poziomie 3.500 zł brutto oraz dodatki socjalne,
- możliwość uczestnictwa w szkoleniach i rozwoju zawodowego,
- ciekawą i dynamiczną pracę w zespole,
- przyjazną atmosferę i współpracę ze środowiskiem artystycznym z Gdańska, Polski i zagranicy,
- rozpoczęcie pracy wrzesień 2020 r.
 
Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres email: office@ggm.gda.pl bądź analogowo pod adresem Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 37, 80-835 Gdańsk.
 
Termin składania aplikacji do 21 sierpnia 2020 r. Galeria zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz niezwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.
 
Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne, niż imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.
 
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Inne dane wskazane w CV będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
Ponadto, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń, a także dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres wymagany przepisami prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego.
Odbiorcy danych
Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji, uczestniczącym w realizowaniu umów (m.in. podwykonawcom, podmioty świadczącym usługi pocztowe i kurierskie), podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i udostępniającym Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmującym się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczącym w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczącym usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom   lub organom   ścigania, gdy wystąpią   z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.