Regulamin zwiedzania wystawy w stanie epidemii


Regulamin zwiedzania wystaw Gdańskiej Galerii Miejskiej w czasie obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gdańskiej Galerii Miejskiej (dalej jako: „GGM”, „Galeria”) - należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury Gdańską Galerię Miejską oraz jej oddziały: GGM1  - ul. Piwna 27/29, GGM2 - ul. Powroźnicza 10/12,13/15, 16/17, 4G - ul. Szeroka 34/35, 36, 37 Grobla I 1/2 (dalej jako: „Oddziały”).
2. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem COVID-19, wprowadza się szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania Gdańskiej Galerii Miejskiej.

§ 2. Zasady bezpieczeństwa

1. Należy stosować się do wskazówek i poleceń pracowników GGM.
2. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających wystawy, GGM może tymczasowo wstrzymać ruch w salach wystawowych.
3. Zakazane jest wnoszenie broni, przedmiotów i materiałów niebezpiecznych. Oceny charakteru wnoszonego przedmiotu bądź materiału pod kątem zagrożeń, dokonuje pracownik GGM.
4. W GGM funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych. Nagrania są przechowywane przez dwa tygodnie w celu ewentualnej weryfikacji zaistniałych zdarzeń.
5. Palenie papierosów i stosowanie innych wyrobów tytoniowych na terenie Oddziałów GGM jest zakazane.
6. Wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów w salach wystaw GGM jest zakazane.
7. W GGM obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.
8. Pracownik GGM ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że jest pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych, albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie GGM.
9. Dzieci po ukończeniu lat 13. mogą przebywać w GGM bez opieki osoby pełnoletniej.
10. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających GGM zastrzega sobie prawo do:

a)    natychmiastowego zamknięcia wystawy,

b)   wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w Oddziałach GGM.


§ 4. Zasady sanitarne

1. W związku z obowiązującym nakazem zachowania przez instytucje kultury w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej min. 10 m2 powierzchni pomieszczenia na jedną osobę albo ograniczenia liczby osób do 15, ogranicza się liczbę zwiedzających w tym samym czasie w poszczególnych filiach GGM:

  1. GGM1 – 15 osób (69 m2)
  2. GGM2 – 20 osób (208 m2)
  3. 4G – 16 osób (165 m2)

2. Za przestrzeganie limitów wskazanych w ust. 1 odpowiedzialni są opiekunowie wystaw. W widocznym miejscu strefy wejścia umieszczone są tablice informujące o maksymalnej liczbie zwiedzających wystawy.
3. Do limitu osób, wskazanych w ust. 1, nie wlicza się osób zaszczepionych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.). Opiekun wystawy, w przypadku, gdy limit osób zostanie osiągnięty oraz po zgłoszeniu chęci zwiedzenia przestrzeni wystawienniczej przez osobę oczekującą, mimo panującego limitu, może żądać okazania dowodu posiadania statusu osoby zaszczepionej. Wykazanie statusu osoby zaszczepionej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wejścia na wystawę w czasie, kiedy w przestrzeni wystawienniczej znajduje się limit zwiedzających.
4. Zwiedzanie wystawy z oprowadzaniem przez opiekuna wystawy jest możliwe pod warunkiem, iż w stosunku do osób zwiedzających spełnione są warunki określone w ust. 1.
5. Zwiedzający przebywający na terenie GGM mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
6. Zwiedzający wchodzący na teren GGM ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio po przekroczeniu drzwi wejściowych przy pomocy udostępnionych przez GGM środków do dezynfekcji rąk bądź własnych środków do dezynfekcji.
7. Zwiedzający wystawę ma zakaz dotykania prezentowanych prac artystycznych, a jeśli prace wymagają dotykowej interakcji zwiedzającego GGM udostępnia jednorazowe rękawiczki których nałożenie jest niezbędne do podjęcia interakcji. Po użyciu rękawiczki należy wyrzucić do oznakowanego kosza.
8. Zwiedzający wyrażający chęć przeglądania katalogów, publikacji i produktów, wystawionych do sprzedaży w filiach GGM zobowiązany jest do uprzedniego nałożenia rękawiczek jednorazowych udostępnionych przez opiekuna wystawy, które po zakończeniu przeglądania bądź dokonaniu zakupu wyrzuca do oznakowanego kosza.
9. Powierzchnie ekspozycji, z którymi mają kontakt Zwiedzający, podlegają regularnemu dezynfekowaniu.
10. W Oddziałach GGM nie funkcjonują szatnie oraz nie ma możliwości pozostawienia bagażu lub innych rzeczy do przechowania na czas zwiedzania wystawy.
11. Na terenie GGM umieszczone są tablice informacyjne i oznakowania zawierające instrukcje porządkowe i sanitarne określające zasady przebywania na terenie GGM.
12. GGM może odmówić wstępu na wystawę lub warsztaty lub przerwać zwiedzanie wystawy przez osoby naruszające szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania GGM.

§ 5. Pozostałe zasady obowiązujące zwiedzających w Gdańskiej Galerii Miejskiej

1. Wykonywanie w celach komercyjnych profesjonalnych sesji zdjęciowych na terenie GGM wymaga uzyskania zezwolenia od GGM.
2. W trosce o komfort zwiedzania wystaw należy wyciszyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia zakłócające ciszę.
3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych leży w gestii pracownika GGM obsługującego daną wystawę.
4. W trakcie zakupów towarów w oddziałach 4G i GGM2 osoby ich dokonujące obowiązane są nosić rękawiczki jednorazowe.  Preferowane są płatności kartą bezdotykowe. Miejsca sprzedaży towarów są zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, pracownicy GGM mogą nakazać opuszczenie terenu GGM.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Galeria Miejska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piwnej 27/29.
2. Kontakt z pracownikiem GGM odpowiedzialnym za ochronę danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ggm.gda.pl.
3. Zwiedzający wystawy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://www.ggm.gda.pl/ oraz przy stanowiskach obsługi wystaw w poszczególnych Oddziałach GGM.
2. GGM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Wejście na teren GGM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zwiedzający wystawę zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4.Uwagi i sugestie dotyczące jakości obsługi GGM można zgłaszać na adres office@ggm.gda.pl

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego zwiedzania!