Regulamin zwiedzania wystaw w stanie epidemii (STREFA CZERWONA)


Szczególne zasady bezpieczeństwa wynikające z ogłoszenia stanu epidemii

1. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania Gdańskiej Galerii Miejskiej (dalej GGM).

2. Wejście na teren Gdańskiej Galerii Miejskiej jest równoznaczne ze zobowiązaniem
się do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego dokumentu.

3. Zwiedzający lub uczestnik warsztatów wchodzący na teren GGM ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio po przekroczeniu drzwi wejściowych przy pomocy udostępnionych przez GGM środków do dezynfekcji rąk bądź własnych środków do dezynfekcji.

4. Zwiedzający lub uczestnik warsztatów wchodzący na teren GGM poddawany jest pomiarowi temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego urządzenia do pomiaru temperatury w celu wykluczenia występowania objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w postaci podwyższonej temperatury ciała. Uzyskany wynik pomiaru temperatury ciała jest automatycznie usuwany z urządzenia pomiarowego bezpośrednio po wykonaniu pomiaru i nie podlega rejestracji.

5. Zwiedzający lub uczestnik warsztatów, u którego dwukrotny pomiar temperatury ciała wykonany w odstępie 10 minut wykazał wynik wynoszący powyżej 37°C lub który wykazuje inne objawy uzasadniające podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, obowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu GGM.

6. W przypadku, gdy uczestnik warsztatów obowiązany do opuszczenia terenu GGM z powodu objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 posiada opłacony udział w warsztatach, GGM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci mu dokonane przez niego płatności.

7. Zwiedzający lub uczestnicy warsztatów przebywający na terenie GGM, w tym podczas oczekiwania na wejście na teren GGM, zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.

8. Obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie nie dotyczy:

a) przypadków, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

b) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9. Zwiedzający lub uczestnicy warsztatów przebywający na terenie GGM mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.

10. Zwiedzający wystawę ma zakaz dotykania prezentowanych prac artystycznych, a jeśli prace wymagają dotykowej interakcji zwiedzającego GGM udostępnia jednorazowe rękawiczki których nałożenie jest niezbędne do podjęcia interakcji. Po użyciu rękawiczki należy wyrzucić do oznakowanego kosza.

11. Zwiedzanie wystawy odbywa się indywidulanie z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 8.

12. Zwiedzanie grupowe wystaw pozostaje zawieszone do odwołania.

13. Zwiedzanie wystawy z oprowadzaniem przez opiekuna wystawy jest możliwe dla nie więcej niż 5 osób, pod warunkiem, iż w stosunku do osób zwiedzających spełnione są warunki określone w ust. 8.

14. Podczas zwiedzania wystawy z jej opiekunem należy zachować odległość nie mniejszą niż 2 metry od opiekuna wystawy.

15. Powierzchnie ekspozycji, z którymi mają kontakt Zwiedzający lub uczestnicy warsztatów, podlegają regularnemu dezynfekowaniu.

16. Na terenie GGM umieszczone są tablice informacyjne i oznakowania zawierające instrukcje porządkowe i sanitarne określające zasady przebywania na terenie GGM.

17. GGM może odmówić wstępu na wystawę lub warsztaty lub przerwać zwiedzanie wystawy przez osoby naruszające szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania GGM.