Regulamin zwiedzania wystaw w stanie epidemii

Regulamin zwiedzania wystaw Gdańskiej Galerii Miejskiej w stanie epidemii COVID-19
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gdańskiej Galerii Miejskiej, GGM, Galerii, Oddziałach GGM, terenie GGM, to należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury Gdańską Galerię Miejską i jej oddziały: GGM1 ul. Piwna 27/29, GGM2 ul. Powroźnicza 10/12,13/15, 16/17, 4G ul. Szeroka 34/35, 36, 37 Grobla I 1/2 oraz DChG ul. Sieroca 6/13 i 6/15.

2. Niniejszy Regulamin określa tymczasowe warunki zwiedzania wystaw w Oddziałach Gdańskiej Galerii Miejskiej w stanie epidemii.

3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Gdańskiej Galerii są dostępne w Oddziałach Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz na stronie https://www.ggm.gda.pl/

§ 2. Wstęp do Oddziałów GGM

1. GGM nie prowadzi rezerwacji terminów zwiedzania wystaw. GGM nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu na wystawy. Zwiedzanie wystaw jest nieodpłatne. Ze względu na powierzchnię oddziałów GGM w każdym oddziale pracuje jeden pracownik obsługi wystaw będący również sprzedawcą książek i gadżetów reklamowych (w oddziałach 4G i GGM2). Pracownik wyposażony jest w narzędzia do komunikacji z przełożonymi (telefon, komputer przenośny) oraz komunikacji interwencyjnej ze służbą ochrony.

§ 3. Zasady bezpieczeństwa

1. Należy stosować się do wskazówek i poleceń pracowników GGM.

2. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających wystawy GGM może tymczasowo wstrzymać ruch w salach wystawowych.

3. Sale wystawowe zostaną udostępnione zwiedzającym z wyłączeniem przestrzeni biurowych pracowników GGM oprócz pracowników obsługi wystaw.

4. Zakazane jest wnoszenie broni, przedmiotów i materiałów niebezpiecznych. Oceny charakteru wnoszonego przedmiotu bądź materiału pod kątem zagrożeń dokonuje pracownik GGM.

5. W GGM funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych. Nagrania są przechowywane przez 3 miesiące w celu ewentualnej weryfikacji zaistniałych zdarzeń.

6. Palenie papierosów i stosowanie innych wyrobów tytoniowych na terenie Oddziałów GGM jest zakazane.

7. Wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów przez zwiedzających jest zakazane.

8. W GGM obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.

9. Pracownik GGM ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że jest pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych, albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie GGM.

10. Dzieci po ukończeniu lat 13. mogą przebywać w GGM bez opieki osoby pełnoletniej.

11. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających GGM zastrzega sobie prawo do:

a)  natychmiastowego zamknięcia wystawy,
b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w Oddziałach GGM.

12. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, pracownicy GGM mogą nakazać opuszczenie terenu GGM.

§ 4. Zasady sanitarne

1. Na terenie GGM obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust zgodnie z odrębnymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

2. Zwiedzających wystawy zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni w punktach higienizacji, usytuowanych w okolicach wejść do galerii.

3. Przy ekspozycjach zawierających prace o charakterze interaktywnym, uruchamianych za pomocą dotyku zapewnione zostaną rękawiczki jednorazowego użytku oraz kosz do ich wyrzucania. Zużyte rękawiczki traktowane są jako materiał potencjalnie zakażony i niebezpieczny.

4. Maksymalna liczba jednocześnie zwiedzających w Oddziałach wynosi:

a) GGM1 - 6 osób + instruktor
b) GGM2 - 10 osób + instruktor
c) 4G - 10 osób + instruktor

Za przestrzeganie ww. limitów odpowiedzialni są pracownicy obsługi wystaw.

5. Podczas przemieszczania się należy zachować bezpieczną tj.: co najmniej 2-metrową odległość pomiędzy osobami zwiedzającymi wystawę.

6. W Oddziałach GGM nie funkcjonują szatnie oraz nie ma możliwości pozostawienia bagażu lub innych rzeczy do przechowania na czas zwiedzania wystawy.

7. Toalety dla zwiedzających zostają czasowo wyłączone z użytkowania, a w przypadku koniecznego, pilnego z nich skorzystania każdorazowo będą dezynfekowane (armatura sanitarna, powierzchnie płaskie). Na czas dezynfekcji pracownik obsługi wystaw może zamknąć wystawę dla zwiedzających.

8. Pracownicy GGM są zobowiązani informować wszystkich zwiedzających wystawy o obowiązujących nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych zwracać uwagę i żądać natychmiastowego ich zastosowania.

9. Osoby, które nie dostosują się do ww. poleceń i zasad, będą proszone o opuszczenie terenu GGM.

§ 5. Pozostałe zasady obowiązujące zwiedzających w Gdańskiej Galerii Miejskiej

1. Wykonywanie profesjonalnych lub komercyjnych sesji zdjęciowych wymaga uzyskania zezwolenia od GGM.

2. Zwiedzający wystawę wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.

3. W trosce o komfort zwiedzania wystaw należy wyciszyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia zakłócające ciszę.

4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych leży w gestii pracownika GGM obsługującego daną wystawę.

5. W trakcie zakupów książek i gadżetów promocyjnych wystawionych do sprzedaży w oddziałach 4G i GGM2 kupujący zobowiązany jest używać jednorazowych rękawiczek w momencie dokonywania transakcji. Preferowane są płatności kartą bezdotykowe. Miejsca sprzedaży książek i gadżetów są wyposażone w przesłony z pleksi ograniczające kontakt z pracownikiem obsługi wystawy / sprzedawcą.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Galeria Miejska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piwnej 27/29.

2. Kontakt z pracownikiem GGM odpowiedzialnym za ochronę danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ggm.gda.pl

3. Dane osobowe w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych mogą być publikowane na stronie ggm.gda.pl oraz w innych mediach i mediach społecznościowych prowadzonych przez GGM.

4. Zwiedzający wystawy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://www.ggm.gda.pl/ i przy stanowiskach obsługi wystaw w poszczególnych Oddziałach GGM.

2. GGM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z natychmiastowym terminem wykonalności.

3. Wejście na teren GGM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zwiedzający wystawę zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Uwagi i sugestie dotyczące jakości obsługi GGM można zgłaszać na adres office@ggm.gda.pl