NABÓR NA STANOWISKO: Opiekun/ opiekunka wystawy – asystent/ asystentka kuratora

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko: opiekun/opiekunka wystawy – asystent/asystentka kuratora do oddziału GGM1 przy ul. Piwnej.

Do zakresu obowiązków opiekuna/opiekunki będzie należało:

1. Obsługa wystaw i projektów artystycznych w oddziałach galerii w zakresie opieki nad pomieszczeniami i znajdującym się w nich mieniem, w tym pilnowanie i zapobieganie powstawaniu szkód (kradzież, dewastacja, pożar, zalanie itp.), a w przypadku ich wystąpienia niezwłoczne informowanie odpowiednich służb oraz przełożonych, zgodnie z istniejącymi regulacjami wewnętrznymi galerii.
2. Usuwanie na bieżąco zabrudzeń z podłogi oraz sprzątanie śmieci pozostawionych przez zwiedzających.
3. Obsługa widzów i uczestników wystaw oraz projektów artystycznych realizowanych przez Galerię.
4. Sprzedaż wydawnictw i gadżetów i raportowanie sprzedaży przez kasę fiskalną.
5. Pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiedzaniu wystaw i galerii.
6. Pomoc w przygotowaniu i obsłudze wernisaży.
7. Sporządzanie statystyk.
8. Wsparcie kuratorów w wykonywaniu zadań producenckich związanych z realizacją organizowanych wystaw przez galerię oraz współpraca z zaangażowanymi do ich realizacji podmiotami zewnętrznymi.
9. Przygotowywanie i archiwizacja teczek wystaw i wydarzeń organizowanych w ramach działalności merytorycznej Działu Wystaw.
10. Współpraca przy opracowywaniu kolekcji galerii.
11. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz związanej z danymi osobowymi współpracowników i osób korzystających z oferty kulturalnej galerii.
12. Przestrzeganie warunków BHP i bezpieczeństwa PPOŻ., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.
13. Znajomość i przestrzeganie statutu, regulaminów i zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w galerii, a także istotnych umów, których stroną jest galeria.
14. Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z realizacją zadań Działu.

Od kandydatów oczekujemy:
- minimum średniego wykształcenia,
- znajomości pakietu MS Office,
- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy,
- odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 
- umiejętności pracy w grupie, 
- skrupulatności, dokładności.

Pracownikowi oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością kontynuacji umowy w formie pracy na czas nieokreślony, w równoważnym systemie pracy,
- wynagrodzenie 2.600 zł brutto miesięcznie,
- stanowisko pracy w filiach Gdańskiej Galerii Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem GGM1 przy ul. Piwnej 27/29,
- niezbędne narzędzia pracy,
- ciekawą i dynamiczną pracę w zespole, 
- możliwość zdobycia doświadczenia i pierwszych szlifów pracy w kulturze,
- przyjazną atmosferę i współpracę ze środowiskiem artystycznym z Gdańska, Polski i zagranicy.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres email: office@ggm.gda.pl bądź analogowo pod adresem Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 37, 80-835 Gdańsk.

Termin składania aplikacji do 11 marca 2020 roku. Galeria zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz niezwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:

„Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora GGM inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@ggm.gda.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy art. 22 Kodeks pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Dyrektora GGM (na adres iod@ggm.gda.pl)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”