Nabór na stanowisko: Specjalista/ Specjalistka ds. pobytów rezydencyjnych i organizacji wydarzeń

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. pobytów rezydencyjnych i organizacji wydarzeń.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało:

1) realizacja festiwali i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dział Projektów Artystycznych i Edukacji oraz koordynacja pracy zaangażowanych do ich realizacji podmiotów zewnętrznych,
2) wykonywanie zadań producenckich związanych z realizacją projektów artystycznych i wydawniczych, m.in. przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów z artystami, wykonawcami i podwykonawcami biorącymi udział w projektach,
3) prowadzenie spraw związanych z programem rezydencyjnym Galerii,
4) prowadzenie ewidencji i gospodarki magazynowej wydawnictw Galerii i ich dystrybucja,
5) badanie rynku i tworzenie wstępnych kosztorysów projektów,
6) organizacja transportu, dostaw oraz odbioru prac artystycznych, instalacji artystycznych i innych obiektów, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń przewozów dzieł sztuki oraz odpraw celnych, w zakresie obowiązków Działu,
7) udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Dział Projektów Artystycznych i Edukacji,
8) tworzenie informacji prasowych dotyczących organizowanych wydarzeń do wykorzystania przez Dział Marketingu i Promocji,
9) współpraca z innymi instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie działalności statutowej Galerii,
10) ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów tematycznych dla szkół i innych placówek oświatowych.
11) obsługa wystaw w ramach zastępstw.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów artystycznych,
 • doświadczenia w administrowaniu projektów (m.in. sporządzaniu umów cywilno-prawnych i budżetów, sprawozdań),
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności pisania i redagowania tekstów,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu projektów, wyznaczenia priorytetów,
 • znajomość zagadnień z zakresu sztuki, działań partycypacyjnych i edukacji kulturowej,
 • umiejętności analitycznych i rzetelności,
 • doskonałej organizacji pracy oraz dyspozycyjności. 

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością kontynuacji umowy w formie pracy na czas nieokreślony, w wymiarze czasu pracy – 1 etatu,
 • niezbędne narzędzia pracy (służbowy laptop, telefon)
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach i rozwoju zawodowego
 • ciekawą i dynamiczną pracę w zespole
 • przyjazną atmosferę i współpracę ze środowiskiem artystycznym z Gdańska, Polski i zagranicy.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres email: office@ggm.gda.pl bądź analogowo pod adresem Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 37, 80-835 Gdańsk.

Termin składania aplikacji do 28 lutego 2020 r. Galeria zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz niezwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne, niż:imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Inne dane wskazane w CV będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
Ponadto, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń, a także dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres wymagany przepisami prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych
Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji, uczestniczącym w realizowaniu umów (m.in. podwykonawcom, podmioty świadczącym usługi pocztowe i kurierskie), podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i udostępniającym Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmującym się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczącym w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczącym usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom   lub organom   ścigania, gdy wystąpią   z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.