Nabór na stanowisko pracy: Pracownik sekretariatu

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko Pracownika sekretariatu.
Głównym zadaniem Sekretariatu jest zapewnienie prawidłowego obiektu dokumentów w GGM oraz obsługa administracyjna Dyrektora i Zastępców Dyrektora.

Zatrudniony Pracownik będzie realizował w szczególności następujące zadania:
1. Obsługa sekretariatu GGM,
2. Kierowanie ruchem interesantów GGM,
3. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej z GGM,
4. Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów,
5. Sprawdzanie, rejestrowanie, przekazywanie do wiadomości pracowników GGM oraz przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,
6. Prowadzenie książki korespondencji oraz książki kontroli,
7. Prowadzenie rejestru umów,
8. Gospodarka materiałami biurowymi i informatycznymi,
9. Prowadzenie archiwum GGM, a w tym nadzór nad przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem oraz zabezpieczaniem dokumentacji archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i aktami prawa wewnętrznego,
10. Prowadzenie terminarza i obsługa spotkań, wyjazdów i delegacji Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
11. Przygotowywanie korespondencji Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
12. Nadzór nad właściwym przepływem informacji, współudział w organizowaniu spotkań i obsługa zespołów zadaniowych powoływanych przez Dyrektora,
13. Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych,
14. Zapewnienie obsługi Rady Programowej GGM przez organizację, protokołowanie spotkań oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Rady Programowej GGM,
15. Wykonywanie dodatkowych zadań wyznaczonych przez Dyrektora.

Od kandydatów oczekujemy:
- minimum średniego wykształcenia,
- dobrej znajomości pakietu MS Office,
- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- samodzielności w działaniu i bardzo dobrej organizacji pracy,
- odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- umiejętności analitycznego myślenia oraz samodzielnego podejmowania decyzji,
- umiejętności pracy w grupie,
- skrupulatności, dokładności.

Pracownikom oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu   pracy,
- stanowisko pracy w sekretariacie GGM przy ul. Szerokiej w Gdańsku,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia,
- niezbędne narzędzia pracy,
- możliwość szkoleń kierunkowych,
- ciekawą i dynamiczną pracę w zespole,
- możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
- przyjazną atmosferę.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres email: office@ggm.gda.pl bądź analogowo pod adresem Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 37, 80-835 Gdańsk.

Termin składania aplikacji do 20 stycznia 2019. Galeria zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz nie zwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.


Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:

„Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora GGM inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@ggm.gda.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy art. 22 Kodeks pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Dyrektora GGM (na adres iod@ggm.gda.pl)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”