Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalistka / Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy:

Specjalistka / Specjalista ds. Promocji i Wydawnictw
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 maja 2016
Adres dostarczenia podania: office@ggm.gda.pl

Gdańska Galeria Miejska to samorządowa instytucja kultury założona w 2009 roku, na którą składają się trzy odziały: GGM1 z siedzibą przy ulicy Piwnej, GGM2 przy ulicy Powroźniczej oraz Gdańska Galeria Güntera Grassa -  4G, znajdująca się na rogu ulic Szerokiej i Grobli I. Galeria organizuje około 20 wystaw rocznie, oprócz nich szereg wydarzeń plenerowych i warsztatowych oraz prowadzi aktywną działalność edukacyjną i popularyzatorską w dziedzinie sztuki współczesnej. Od kandydata na stanowisko Specjalistki / Specjalisty ds. Promocji i Wydawnictw oczekujemy kompetencji komunikacyjnych i językowych, obycia w mediach komunikacji internetowej, znajomości zagadnień kultury i sztuki oraz umiejętności dobrej organizacji czasu pracy.

Kandydatka / kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następujące niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum niepełne wyższe,
 • doświadczenie we współpracy z trójmiejskimi i ogólnopolskimi mediami,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysokie kompetencje językowe w zakresie używania poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • orientacja merytoryczna i środowiskowa w zagadnieniach kultury współczesnej,
 • znajomość obsługi CMS,
 • znajomość obsługi programów graficznych,
 • znajomość specyfiki mediów społecznościowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy pod presją czasu,
 • przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Forma umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: 20 czerwca 2016

Data publikacji ogłoszenia: 16 maja 2016

Termin składania ofert: 27 maja 2016

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV )
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926)”

Wszystkie wskazane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji i wydawnictw” pocztą na adres Gdańskiej Galerii Miejskiej, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk lub osobiście w sekretariacie galerii ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2, w godzinach od 9:00 do 16:00 lub mailowo na adres: office@ggm.gda.pl, w terminie do dnia 27.5.2016 r. Decyduje data wpływu do Galerii.

Aplikacje, które wpłyną do Galerii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdańska Galeria Miejska według swojego wyboru skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Gdańska Galeria Miejska nadesłanych ofert nie zwraca.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie, koordynacja i realizacja strategii komunikacyjnych i marketingowych związanych z wystawami i innymi imprezami kulturalnymi realizowanymi przez Gdańską Galerię Miejską,
 • redakcja i administracja strony www oraz mediów społecznościowych firmowanych przez GGM
 • redakcja newslettera GGM i opieka nad mailową listą adresową subskrybentów newslettera,
 • zarządzanie kontami pocztowymi pracowników GGM,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 • utrzymywanie stałych i pozytywnych relacji z mediami,
 • współpraca z innymi pracownikami GGM w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem polityki promocyjnej,
 • prowadzenie archiwum informacji, w tym wycinków prasowych,
 • kształtowanie wizerunku GGM na zewnątrz oraz dbałość o jej wewnętrzny wizerunek,
 • bieżąca analiza oraz monitoring rynku prasy i innych mediów,
 • współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
 • badanie i analizowanie potrzeb odbiorców w czasie prowadzonych działań,
 • planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
 • tworzenie sprawozdań, zestawień oraz raportów,
 • zdobywanie patronatów medialnych,
 • pozyskiwanie środków i sponsorów na działania promocyjne i realizację projektów,
 • nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów dotyczących patronatów i dystrybucji wydawnictw,
 • nadzór nad projektami wydawniczymi instytucji,
 • dokumentacja fotograficzna pomniejszych wydarzeń związanych z działalnością programową GGM.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 58 304 98 54