Rekrutacja - specjalista / specjalistka ds. technicznych

Gdańska Galeria Miejska

ogłasza nabór na stanowisko pracyspecjalista / specjalistka ds. technicznych

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:Niezbędne:

 • Zdolności i umiejętności techniczne i manualne,
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w instytucji kultury lub podmiocie o podobnym charakterze działalności,
 • Umiejętność pracy w zespole, zwłaszcza z artystami,
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Gotowość do pracy w weekendy i w czasie ponadwymiarowych w sytuacji takich potrzeb Galerii związanych z organizacją i realizacją wystawy i i innych imprez i działań kulturalnych,
 • Znajomość obsługi urządzeń multimedialnych (nagłośnieniowych, projektory, oświetlenie itp.), a także innych urządzeń i narzędzi mechanicznych i elektrycznych,
 • Umiejętność wykonywania mniej skomplikowanych prac budowlanych, wykończeniowych, remontowych, aranżacyjnych, malarskich,
 • Pomysłowość, kreatywność w rozwiązywaniu przeszkód i problemów technicznych,
 • Zaangażowanie w pracę na stanowisku pracownika technicznego,
 • Zrozumienie wartości estetycznych dzieł sztuki, zwłaszcza współczesnej,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, przynajmniej w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność korzystania ze współczesnych technik IT / komunikacji (Internet, poczta elektroniczna, pakiet MS Office),
 • posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowe:

 • odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność
 • mile widziane zainteresowanie sztuką współczesną i doświadczenie w realizacji wystaw, wernisaży, działań kulturalnych w przestrzeni publicznej,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy pod presją czasu,
 • przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przygotowywanie oraz obsługa wystaw i innych imprez kulturalnych realizowanych przez Gdańską Galerię Miejską pod względem technicznym, transportowym i logistycznym; w tym nagłaśnianie imprez; obsługa techniczna urządzeń technicznych wykorzystywanych w trakcie imprez,
 • Zabezpieczenie prawidłowego stanu technicznego siedziby i lokali wykorzystywanych przez galerie Gdańskiej Galerii Miejskiej; znajdujących się w lokalach instalacji, maszyn i urządzeń oraz ich konserwacją, wymiana instalacji,
 • Planowanie i nadzór nad realizacją remontów lokali oraz urządzeń i instalacji w nich się znajdujących; współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie utrzymania i eksploatacji lokali,
 • Bieżąca naprawa sprzętu, wyposażenia oraz pomieszczeń,
 • Usuwanie awarii - współpraca ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami oraz sporządzanie protokołów powstałych awarii,
 • Organizacja transportu, dostaw oraz odbioru prac artystycznych, instalacji i innych obiektów, materiałów (druków, wydawnictw, materiałów biurowych i promocyjnych), urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przez Gdańską Galerię Miejską do celów realizacji przez nią działalności statutowej do oraz z galerii Gdańskiej Galerii Miejskiej,
 • Uzyskiwanie lub sporządzanie pokwitowań odbioru/przekazania prac artystycznych, instalacji i innych obiektów, materiałów (druków, wydawnictw, materiałów biurowych i promocyjnych), urządzeń i sprzętu transportowanego i dostarczanego w imieniu Gdańskiej Galerii Miejskiej,
 • Gospodarka materiałami i narzędziami, prowadzenie magazynu w oparciu o majątkową odpowiedzialność,
 • Dysponowanie oraz nadzór nad majątkiem ruchomym Gdańskiej Galerii Miejskiej, udział w spisach z natury i inwentaryzacjach; przyjmowanie oraz likwidacja środków trwałych i wyposażenia,
 • Rozliczanie wykorzystania energii, wody; ustalanie czynszów i opłat dla użytkowników,
 • Nadzór nad ochroną obiektów i mienia Gdańskiej Galerii Miejskiej,
 • Udział w pozyskiwaniu środków na realizację prac adaptacyjnych i remontowych Gdańskiej Galerii Miejskiej, wypełnianie wniosków w ramach programów pomocowych,
 • Inicjowanie i konstruowanie programu utrzymania sprawności technicznej pomieszczeń galerii i ich wyposażenia, w tym przeciwpożarowego.

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)"Wszystkie wskazane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. technicznych” osobiście lub pocztą na adres Gdańskiej Galerii Miejskiej, ul. Szeroka 34/35-37 - Grobla I 1/2, 80 - 835 Gdańsk, w godzinach od 9:00 do 16:30 w terminie do dnia 18.04.2015r., decyduje data wpływu do Galerii.Aplikacje, które wpłyną do Galerii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Gdańska Galeria Miejska według swojego wyboru skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.Gdańska Galeria Miejska nadesłanych ofert nie zwraca.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0583049854Wymiar czasu pracy: 1 etat, forma umowy: umowa o pracę na okres próbny, potem umowa na czas określony/nieokreślony

Data publikacji ogłoszenia: 09 kwietnia 2015 rokuTermin składania ofert: 18 kwietnia 2015 roku